Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 us. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , Dz.U UE , L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej : Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

 

Pkt. 1

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Wiewiórki Julii .

Pkt. 2

Kontakt ws. Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych korespondencyjnie pod adres: Fundacja Wiewiórki Julii ul. Elektoralna 28, 00-892 Warszawa , z dopiskiem Ochrona Danych oraz mailowo , pod adresem fundacja@wiewiorkajulia.pl

Pkt. 3

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Finansowania opieki stomatologicznej.
 • regularnych bezpłatnych szkoleń oraz działań propagujących prawidłową profilaktykę stomatologiczną, ponieważ jest to niezbędne do realizacji Państwa żywotnych interesów na podstawie art. 6 ust 1 lit. d  RODO
 • W celu zapewnienia Państwu dostępu do szkoleń, eventów dot. propagowania prawidłowej profilaktyki stomatologicznej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania powyższego zadania, które realizujemy w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO
 • wspomaganie badań naukowych;
 • tworzenia projektów, programów, badań dla osób potrzebujących pomocy stomatologicznej  i medycznej;
 • tworzenia statystyk na potrzeby badań naukowych po uprzedniej pseudonominizacji, tj. samych danych statycznych, po takim przetworzeniu by nie można ich było przypisać konkretnej osobie bez użycia dodatkowych informacji;
 • W celu wykonania koniecznego i / lub potrzebnego i/ lub użytecznego do realizowania Państwa leczenia zgodnie z wskazaniami współpracujących z Fundacją klinik i / lub lekarzy na podstawie art. . 6 ust 1 lit . b RODO
 • W celu wypełnienie norm prawa powszechnie obowiązującego w szczególności wynikających z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
 • W celach archiwalnych (dowodowych będących realizacją naszego obowiązku przechowywania stosownej dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 • Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm., a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta* tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.
 • Dane będą chronione zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.
 • Dane osobowe w postaci zdjęć i nagrań video są przetwarzane częściowo na serwerach poza UE należących do np. Facebook, Instagram, Youtube, Google

Pkt. 4

Odbiorcy danych :

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

Pkt. 5

Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są :

Imię i nazwisko, adres ( miasto, kod, ulica, numer domu / numer mieszkania inne oznaczenia ), adres e-mail,  numer telefonu, Imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, dane medyczne, dokumentacja medyczna, dane biometryczne, numer PESEL, numer NIP, wyniki badań diagnostycznych, diagnozy, rozpoznania, wykonane usługi, informacje dotyczące rozliczenia, dane i zalecenia dotyczące zdrowia.

Pkt . 6

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu praw do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że obowiązek ich przetwarzania  będzie wynikał z prawa powszechnie obowiązującego albo będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Pkt. 7

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z prowadzenia dokumentacji ( w tym medycznej , i / lub zrealizowanych dla Państwa i lub Fundacji  i lub podmiotów współpracujących z Administratorem będą przetwarzane przez okres i poszanowaniem prawa w którym mogą ujawnić się roszczenia Państwa lub osób trzecich związane z działalnością administratora.

Pkt. 8

Prawa osób które dane dotyczą :

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • Prawo do usunięcia danych ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego