RODO

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 us. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , Dz.U UE , L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej : Ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

 

Pkt. 1

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Wiewiórki Julii .

Pkt. 2

Kontakt ws. Ochrony Danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych korespondencyjnie pod adres: Fundacja Wiewiórki Julii ul. Elektoralna 28, 00-892 Warszawa , z dopiskiem Ochrona Danych oraz mailowo , pod adresem fundacja@wiewiorkajulia.pl

Pkt. 3

Cele i podstawy przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • regularnych bezpłatnych badań, szkoleń oraz działań propagujących prawidłową profilaktykę stomatologiczną, ponieważ jest to niezbędne do realizacji Państwa żywotnych interesów na podstawie art. 6 ust 1 lit. d  RODO
 • W celu zapewnienia Państwu dostępu do badań, szkoleń, eventów dot. propagowania prawidłowej profilaktyki stomatologicznej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania powyższego zadania, które realizujemy w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO
 • wspomaganie badań naukowych;
 • tworzenia projektów, programów, badań dla osób potrzebujących pomocy stomatologicznej  i medycznej;
 • zapewnienia dostępu do kompleksowej opieki stomatologicznej;
 • finansowania opieki stomatologicznej;
 • tworzenia statystyk na potrzeby badań naukowych po uprzedniej pseudonominizacji, tj. samych danych statycznych, po takim przetworzeniu by nie można ich było przypisać konkretnej osobie bez użycia dodatkowych informacji;
 • W celu wypełnienie norm prawa powszechnie obowiązującego w szczególności wynikających z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
 • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego obowiązku przechowywania stosownej dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 • Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm., a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta* tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.
 • Dane będą chronione zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.
 • Dane osobowe w postaci zdjęć i nagrań video są przetwarzane częściowo na serwerach poza UE należących do Facebook, Instagram, Youtube, Google.

Pkt. 4

Odbiorcy danych :

 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

Pkt. 5

Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są :

Imię i nazwisko, dane adresowe, dane teleadresowe (mail, telefon) dane telemetryczne tj. zdjęcia, filmy lub inne materiały przechowywane w postaci cyfrowej lub papierowej, dane biometryczne, numer PESEL, numer i seria numer dowodu osobistego lub numer paszportu.

Pkt . 6

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu praw do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że obowiązek ich przetwarzania  będzie wynikał z prawa powszechnie obowiązującego albo będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Pkt. 7

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z prowadzenia dokumentacji ( w tym medycznej , i / lub zrealizowanych dla Państwa i lub Fundacji  i lub podmiotów współpracujących z Administratorem będą przetwarzane przez okres i poszanowaniem prawa w którym mogą ujawnić się roszczenia Państwa lub osób trzecich związane z działalnością administratora.

Pkt. 8

Prawa osób które dane dotyczą :

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • Prawo do usunięcia danych ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pkt. 9

Informacja o profilowaniu:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach: dostępu, wglądu , sprostowania, usunięcia, przeniesienia moich danych osobowych oraz , że przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto oświadczam i wiem że podanie danych osobowych przed udzieleniem mi pomocy wynika z treści  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6  oraz art. 7 rozporządzenia