KLAUZULA INFORMACYJNA
FUNDANCJA WIEWIÓRKI JULII

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Wiewiórki Julii z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 28, 00-892 Warszawa.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@wiewiorkajulia.pl
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w na podstawie:
a) zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych,
b) w celu wykonania umowy zawartej z administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku pracowników, umów cywilnoprawnych, umów z dostawcami zewnętrznymi, umów o wolontariat,
c) na podstawie przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie dokumentacji medycznej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127) i w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie w ich każdorazowym brzmieniu. .
5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze w przyszłości umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wymagany do wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym do czasu upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. Macie Państwo prawo do:

  • 1) żądania od administratora dostępu do swoich i dziecka/dzieci danych osobowych,
  • 2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  • 3) usunięcia przetwarzanych danych,
  • 4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • 5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO,
  • 6) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 4 lit. b) ; w takim przypadku czynności związane z wyrażoną zgodą nie będą mogły być dalej wykonywane, wszystkie czynności przetwarzania dokonane do czasu cofnięcia zgody pozostają ważne.

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

* uprawnienia, o których mowa w pkt 7 klauzuli w imieniu dzieci realizują ich rodzice lub opiekunowie prawni.