Naszą misją jest kształtowanie świadomości prozdrowotnej wśród Polaków oraz zapewnienie, szczególnie dzieciom, ale także innym osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, kompleksowej opieki stomatologicznej na najwyższym poziomie.


Celem Fundacji Wiewiórki Julii jest zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej, w szczególności:

 • dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym;
 • dzieciom oraz młodzieży z placówek socjalnych takich jak: dom dziecka, rodzina zastępcza;
 • regularne bezpłatne szkolenia grup dzieci w wieku przedszkolnym;
 • wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką stomatologiczną i medyczną nad dziećmi oraz młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 • pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży – w tym „Podróże Julii”, „Dentobus” oraz inne akcje mające na celu propagowanie zasad higieny i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Realizujemy swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • leczenia dzieci oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osób starszych i niepełnosprawnych;
 • prowadzenia poradni stomatologicznej i medycznej;
 • tworzenia programów i badań dla osób potrzebujących pomocy stomatologicznej  i medycznej;
 • finansowania leczenia stomatologicznego i medycznego osobom dotkniętym ubóstwem;
 • skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych;
 • współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz szerzenia pomocy stomatologicznej i medycznej osobom jej potrzebującym;
 • działalności edukacyjnej w zakresie realizowania celów statutowych fundacji.