• ”POSTANOWIENIA

  Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego
  pod adresem www.wiewiorkajulia.pl/sklep (dalej „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest:
  Fundacja Wiewiórki Julii
  ul.Elektoralna 28
  00-892 Warszawa
  NIP: 9512165795
  REGON: 140252977
  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000241384
  Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oddz. w Warszawie
  Nr konta 70 8213 0008 2010 0900 4603 0001

  Adres do korespondencji:
  Fundacja Wiewiórki Julii
  ul. Elektoralna 28
  00-892 Warszawa

  1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.wiewiorkajulia.pl/sklep
  2. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma Fundacja Wiewiórki Julii, zwana w niniejszym regulaminie „Sprzedawcą”.
  3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 pod numerem telefonu +48 784 968 736, pod adresem e-mail:sklep@wiewiorkajulia.pl, jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu w zakładce „Pomoc”.
  5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza),
  minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

 • ”WARUNKI

  1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).
  3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
  4. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.wiewiorkajulia.pl/sklep wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie podać swój email oraz hasło.
  5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt. 4 na podany przez klienta adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość e-mail z linkiem aktywującym konto w Sklepie. Po kliknięciu w link aktywacyjny klient zostanie przekierowany na stronę logowania. Po zalogowaniu się w Sklepie poprzez wpisanie loginu i hasła, klient wypełnia formularz rejestracyjny wpisując imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, telefon oraz adres.
  6. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).
  7. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 • ”SKŁADANIE

  1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
  2. Dokonując zakupów przez rejestrację, klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, a następnie potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Kupuję”, wskazując jednocześnie sposób płatności i dostawy (przelew, płatność przy odbiorze osobistym), oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia.
  3. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres . Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Potwierdzam złożenie zamówienia”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia
  4. Umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez klienta, na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonego zamówienia
  5. Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  6. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji odzieży nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

 • ”CENY

  1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
  3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
  5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
  6. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, lub płatność kartą lub gotówką przy odbiorze osobistym.

 • ”PARAGONY”

  Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.

 • ”TERMINY

  1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
  2. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.
  3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 21 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
  4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od chwili wysłania do klienta na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia.
  5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską lub w drodze odbioru osobistego w wybranym salonie stacjonarnym Sprzedawcy.

 • ”REKLAMACJE

  1. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).
  2. Reklamację należy przesłać na adres: Fundacja Wiewiórki Julii ul.Elektoralna 28, 00-892 Warszawa. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
  3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający wymieni na swój koszt reklamowany towar na nowy, wolny od wad lub zwróci wartość kupionego towaru.

 • ”PRAWO

  1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 10 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
  2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:
  Fundacja Wiewiórki Julii
  ul.Elektoralna 28
  00-892 Warszawa
  Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
  2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
  3. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Fundacja Wiewiórki Julii, ul. Elektoralna 28, 00-892 Warszawa

 • ”DANE

  1. Rejestracja klienta w sklepie internetowym jest jednoznaczna z udzieleniem przez niego zgody
  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z realizacją składanych zamówień.
  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych
  4. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.

 • ”POSTANOWIENIA

  1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.wiewiorkajulia.pl/sklep Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2014 r.